Varaslähtöön ilmonneet

Nimi
Kilta
Iiro Valta
Rakennusinsinöörikilta
Lauri Lavonen
Rakennusinsinöörikilta
Piitu Kurttila
Rakennusinsinöörikilta
Jaakko Aho
Rakennusinsinöörikilta
Mari Niemelä
Maanmittarikilta
Hugo Leppäsyrjä
Arkkitehtikilta
Eetu Laitila
Rakennusinsinöörikilta
Antti Saulamo
Rakennusinsinöörikilta
Tommi Alajoki
Maanmittarikilta
Alli-Maiju Hurmola
Arkkitehtikilta
Aaron Vartiainen
Arkkitehtikilta
Linnea Westerlund
Arkkitehtikilta
Arto Salo
Maanmittarikilta
Mikael Nyländen
Rakennusinsinöörikilta
Ada Ala-Härkönen
Arkkitehtikilta
Henri Miettinen
Maanmittarikilta
Anniina Kontoniemi
Arkkitehtikilta
Sera Remes
Arkkitehtikilta
Nuutti Hernesniemi
Rakennusinsinöörikilta
Ahti Myllymäki
Rakennusinsinöörikilta
Jaakko Koskinen
Arkkitehtikilta
Heidi Kaukinen
Rakennusinsinöörikilta
Anttoni Niskanen
Arkkitehtikilta
Tuomas Laine
Maanmittarikilta
Antti Inkinen
Rakennusinsinöörikilta
Janne Teinilä
Rakennusinsinöörikilta
Ksenia Sheina
Arkkitehtikilta
Eetu Kaskela
Maanmittarikilta
Ella Asikainen
Rakennusinsinöörikilta
Matias Tietäväinen
Rakennusinsinöörikilta
Pinja Pirinen
Maanmittarikilta
Sara Salminen
Rakennusinsinöörikilta
Linda Valkama
Arkkitehtikilta
Pihla Bergholm
Rakennusinsinöörikilta
Teemu Kanniainen
Rakennusinsinöörikilta
Atte Hinkka
Rakennusinsinöörikilta
Tuomas Salminen
Maanmittarikilta
Suvi Ojala
Rakennusinsinöörikilta
Emilia Taskinen
Maanmittarikilta
Onni Kamaja
Rakennusinsinöörikilta
Santeri Jeskanen
Rakennusinsinöörikilta
Matti Lamberg
Rakennusinsinöörikilta
Seela Tervo
Rakennusinsinöörikilta
Akusti Riekki
Rakennusinsinöörikilta
Anni Halko
Maanmittarikilta
Mikko Unkuri
Rakennusinsinöörikilta
Ville Tevajärvi
Maanmittarikilta
Taavi Leikola
Rakennusinsinöörikilta
Minttu Iivonen
Maanmittarikilta
Janne Kousa
Maanmittarikilta
Ville Alasalmi
Maanmittarikilta
Jaakko Nuutinen
Rakennusinsinöörikilta
Petra Minkkinen
Arkkitehtikilta
Samuli Kyytsönen
Maanmittarikilta
Helena Huhtinen
Maanmittarikilta
Riina Strengell
Rakennusinsinöörikilta
Seidi
Maanmittarikilta
Iisa saunamäki
Rakennusinsinöörikilta
Visa Simola
Rakennusinsinöörikilta
Anni Holmström
Rakennusinsinöörikilta
Elsa Heinolainen
Rakennusinsinöörikilta
Artturi Husu
Rakennusinsinöörikilta
Nina Tanskanen
Rakennusinsinöörikilta
Joel Raikamo
Rakennusinsinöörikilta
Annmarie Oksa
Rakennusinsinöörikilta
Atte Ahti
Rakennusinsinöörikilta
Mikael Väisänen
Rakennusinsinöörikilta
Amanda Jokinen
Rakennusinsinöörikilta
Katarina Varteva
Rakennusinsinöörikilta
Ossi perttu
Rakennusinsinöörikilta
ChengXi Zhang
Maanmittarikilta
Kasper Luoma
Maanmittarikilta
Laura Aalto
Rakennusinsinöörikilta
Aron Sajavaara
Maanmittarikilta
Laura Tuomainen
Maanmittarikilta
Lotta Kuisma
Maanmittarikilta
Frans Cederlöf
Maanmittarikilta
Saskia Tuori
Maanmittarikilta
Ville Alasalmi
Maanmittarikilta
Elli-Noora Tiainen
Rakennusinsinöörikilta
Soile Bäckström
Rakennusinsinöörikilta
Evert Reponen
Maanmittarikilta
Sara Kasanen
Rakennusinsinöörikilta
Maisa Tirkkonen
Arkkitehtikilta
Iiro lindgren
Rakennusinsinöörikilta
Suvi Rantamäki
Arkkitehtikilta
Siiri Korhonen
Maanmittarikilta
Aku Staff
Maanmittarikilta
Ville Kymäläinen
Maanmittarikilta
Rosa-Maria Alaraasakka
Rakennusinsinöörikilta
Silja Yli-Juuti
Rakennusinsinöörikilta
Elena Jokela
Maanmittarikilta
Veera Lehto
Maanmittarikilta
Tuomas Lammi
Joni Palin
Julia Lehtimäki
Tuukka Ahtola
Juho Björkman
Meeri Pitkänen
Daniel Haaranen
Juho Ylen
Meri Ahokas
Tia Koisti
Susanna Karlqvist
Julius Hästesko
Jussi Lehtonen
Suvi Rantamäki
Niko Kälkäjä
ellen-pellen
Matias Murole
Maria karjalainen
Sakari Huhtanen
Katariina Viljamaa
Anni Virolainen
Erik Jaatinen
Sofia Juntunen
Pinja Raitanen
Iiro Lindgren
Henkka Hakala
Tuukka Harvela
Iiro Vainikainen
Ville aikala
Pekka Mattila
Netta Maijala
Liisa Mustonen